Prosjektet har i 2014 ved hjelp av sterkt forbedret opptaksmetode og hjelpefartøyet ”Slikken” tatt opp i alt 936 tonn våtvekt med grønnalger (“slikk”), mot ca 280 tonn grønnalger i 2013-sesongen. Det vil si nesten 3,5 ganger så mye som i sesongen 2013. Store mengder næringsstoffer er dermed tatt bort fra fjorden gjennom sommeren. Prosjektet for 2014 ble avsluttet 1. desember. Skjøtselsplan for Indre Viksfjord er utarbeidet og oversendt Fylkesmannen i Vestfold. Det skal også avholdes et oppsummerende fagseminar om prosjektet og veien videre hos Fylkesmannen i Vestfold den 16. desember 2014.

IVIV har primo desember 2014 ferdigstilt Skjøtselsplan for Indre Viksfjord. Rapporten kan leses her eller under Dokumentarkiv/Skjøtselsplan.

Årsrapporten for prosjektåret 2014 er også klar, se Årsrapport 2014.

For løpende månedsrapporter med informasjon fra årets prosjekt, se Dokumentarkiv/Månedsrapporter.

Arbeidet med videreføring av vannstrømmingsanalysene rundt Vikerøya er fullført og Akvaplan-niva AS har bistått IVIV med dette arbeidet. Arbeidet munnet ut i en rapport som vurderer effekt på vanngjennomstrømmingen i Varillfjorden av en simulert mudring av Klåstadrenna.Rapporten fra Akvaplan-niva AS er nå ferdigstilt og kan leses her : Modellstudier for utforming av kanal

Tilstandsrapport for ålegresset i indre Viksfjord gjennom sesongen 2014, se Tilstandsrapport

For andre fagrapporter om prosjektet, se Dokumentarkiv/Faglige rapporter.

 Prosjekt Indre Viksfjord / Indre Viksfjord Vel i media i årets sesong:

Årets prosjekt har også fulgt tilveksten av slikk ved overvåkning av to spesifikke områder. Se videoer nedenfor, laget av prosjektleder Ivar Eidsten Trondsen / IT-tek AS :

Tilstandsvurdering 28.04.14

Tilstandsvurdering 28.08.14

Opptak grønnalger 23.05.14

Tilstandsvurdering 03.12.14

Tilstandsvurdering 13.06.14

Tilstandsvurdering 16.06.14