Indre Viksfjord Vel ble stiftet 3. januar 2012.

Om foreningens formål fra vedtektene:

§ 2    Formål

Indre Viksfjord Vel (heretter kalt foreningen) skal samordne grunneieres og oppsitteres interesser knyttet til tiltak og forvaltning av områdene grensende til Indre Viksfjord og Varildfjorden, herunder delta aktivt ved utarbeidelse av skjøtselsplaner og gjennomføring av tiltak for å bidra til at området opprettholder miljømessig god tilstand. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser i forhold til offentlige myndigheter

  • Stiftelse av Indre Viksfjord Vel er et resultat av et ønske om å få et felles talerør for fastboende, hytteeiere og lokale brukere når det gjelder utviklingen og ivaretakelse av området indre Viksfjord og Varildfjorden
  • Foreningen er en videreføring og formalisering av et uformelt samarbeid fra 2007 mellom initiativtakerne som er bekymret for den store økningen i tilvekst av grønnalger og den negative påvirkningen grønnalgene har for alle brukere av området.
  • Medlemmer i Viksfjord Båtforening og Prestegårdsskogen Sameie er kollektive medlemmer i Indre Viksfjord Vel (IVIV). Per 1. januar 2014 har IVIV ca. 300 medlemmer
  • Området har en stor bestand av ålegress som 1. januar 2012 kom inn under ”Regler for tilskudd til tiltak for å ta vare på utvalgte naturtyper”.
  • Ålegresset og brukere av området er negativt påvirket av grønnalgene og har felles interesse i tiltak som kan redusere påvirkning fra grønnalgene.
  • Indre Viksfjord Vel står som søker og mottaker av tilskuddet.