Om Indre Viksfjord naturreservat fra Norsk Ornitologisk Forening avd Vestfold sin hjemmeside:

Klåstadkilen

Midt mellom Sandefjord og Larvik, ved avkjøringen til Ula, ligger Indre Viksfjord naturreservat. Klåstadkilen er navnet på den kilen som tidligere strakte seg helt inn til riksvei 303, men som på 70-tallet ble demmet opp til jordbruksformål. Dette navnet brukes i dag på det nåværende naturreservatet som omfatter to store gruntvannsbassenger på innsiden av Vikerøya med til hørende strandsone. Ved fjære sjø kan store mudderflater være tørrlagt og benyttes til matsøk for vadefugler. En rekke andefugler bruker området som rasteplass i trekktidene foruten et bredt spekter med vadere. En karakterart i området er knoppsvane som sees året rundt med maks antall på rundt to hundre individer. Klåstadkilen har også vist seg å være en god overvintringsplass for vannfugl i milde vintre uten is på fjorden. I sommer-halvåret er nattergal en karakterart. Opptil tolv syngende hanner innenfor et område på en kvadratkilometer, gjør at stedet hører til blant de beste lokalitetene for arten i distriktet.

De periodene med størst konsentrasjon av fugl i kilen er sent i april og i slutten av august. Det er i disse periodene det også er mulig å treffe på flest arter i området. Av observerte sjeldenheter, er kanskje en langnebbekkasinsnipe i august 2000 det mest spesielle. Utover det er det gjort observasjoner av blant annet sitronerle, aftenfalk, tartarpiplerke, kornspurv og avosett i løpet av de siste tjue årene.

Adkomsten til Klåstadkilen kan være litt vanskelig på grunn av manglende parkerings-muligheter. En mulighet er å ta av til venstre i Ulakrysset, kjøre opp bakken og parkere på høyre side av veien som går inn til høyre på toppen av bakken. Pass på at traktorer og andre maskiner kan passere på veien ned til området. En annen mulighet er å fortsette på veien mot Ula over neste bakketopp og så ta inn første til høyre. Hvis man følger sandveien til første avkjørsel til høyre, finner man en liten P-plass ved krysset. Herfra kan man gå over jordene ned til kilen tidlig på våren eller etter at kornet er tatt på høsten. Vis imidlertid hensyn når du ferdes ved dyrka mark for å unngå konflikter med grunneierne.

Martin Lohne

 

Kilde: www.birdlife.no