Som en del av forprosjektet rundt inndemningsplanene (se foregående menypunkt), ble det i juli 1959 utført en grundig feltundersøkelse. Arbeidet ble utført av Magne Lund. Hans arbeid resulterte i juli 1960 i en omfattende rapport som tok for seg næringsforholdene i indre Viksfjord, samt steder og grunnundersøkelser for mulige demningsplasseringer. Rapporten ble sporet opp etter noe tids letearbeider utført av foreningens styremedlem Sten Rune Haakestad. Han fikk kontakt med avdøde Magne Lunds sønn, Arve Lund, som var svært velvillig og stilte hele rapporten med komplette kartunderlag til disposisjon for Indre Viksfjord Vel. Magne Lunds rapport med tilhørende kart, kan du lese i sin helhet her: