Dette var situasjonen i 2009. Store mengder grønnalger dekket fjorden, grønnalger fløt ut Vikerøysundet, ble liggende på store arealer i flomålet og råtne (lukt), til stor sjenanse for brukere av området.

Lokale interessenter hadde i 2007 begynt å arbeide for å forsøke å gjøre noe med problemet, sett fra brukernes ståsted. I diskusjonene deltok representanter for:

  • Larvik Kommune
  • Grunneiere
  • Viksfjord Båtforening
  • Prestegårdsskogen sameie

Diskuterte tiltak:

  • Utlegging av lenser for å hindre grønnalger å flyte ut Vikerøysundet
  • Forsøk med opptak av grønnalger i båthavn

9. desember 2011 avholdt Fylkesmannen i Vestfold (FMVE) et fagseminar om problemstillingen i Indre Viksfjord og faren grønnalgene utgjorde for naturtypen Ålegress.

På seminaret deltok blant annet representanter for FMVE, Havforskningsinstituttet (forskningsstasjon Flødevigen), Larvik Kommune samt representanter for grunneiere og hytteeiere.

Under oppsummeringen orienterte FMVE om at ålegress kom inn under ordningen ”Tilskudd til utvalgte naturtyper” fra 1. januar 2012.

Lokale interessenter kunne søke om tilskudd under denne ordningen. FMVE oppfordret grunneiere/brukere å søke. Søknadsfrist var 15. februar 2012.

Siden det var klart at ålegresset og grunneiere og brukere hadde felles interesse i å gjøre noe med grønnalgeproblemene, ble Indre­ Viksfjord Vel etablert for å stå som søker av tilskudd samt for å være koordinerende ledd i arbeidet fremover.