Indre Viksfjord naturreservat ble opprettet i 1981 ved Forskrift om fredning for indre Viksfjord naturreservat, Tjølling kommune, Vestfold. Indre Viksfjord naturreservat er en videreføring og utvidelse av Klåstadkilen naturreservat som ble opprettet 26. mai 1972. Reservatet omfatter nå et 810 dekar stort område bestående av gruntvannsområdene Varildfjorden, Kolladjupet og Skisakerleira. Formålet med fredningen av Indre Viksfjord naturreservat er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, vegetasjonen og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Mer informasjon om området finnes her: Indre Viksfjord naturreservat

Vikerøya landskapsvernområde ble opprettet i 2006 ved Forskrift om vern av Vikerøya landskapsvernområde. Landskapsvernområdet omfatter ca 1464 dekar, hvorav 331 dekar er sjøareal. Formålet med opprettelsen av Vikerøy landskapsvernområde var å ta vare på et kystområde med et vakkert og egenartet natur- og kulturlandskap med det biologiske mangfold som preger landskapet. Mer informasjon om området finnes her : Vikerøya landskapsvernområde